Vice-Presidents

Vice-Presidents Year
Dr. K. S. Venkataramani (1973-1974)
Dr. T. Antony Davis (1975-1976)
Dr. C. A. Ninan (1977-1978)
Dr. K. Satyabalan (1979-1980)
Dr. K. K. N. Nambiar (1981-1982)
Dr. P. K. Das (1983-1984)
Dr. M. V. George (1985-1986)
Dr. R. V. Pillai (1987 – 1990)
Dr. R. D. Iyer (1991-1992)
Dr. V. Rajagopal (1993-1994)
Dr. P. Sundararju (1995-1996)
Dr. George V. Thomas (1997-1998)
Dr. C. C. Bidappa (1999-2000)
Dr. H. Hameed Khan (2001 –2002)
Dr. Rohini Iyer (2003- 2004)
Dr. P. Kumaran (2005-2006)
Dr. R. V. Nair (2007-2008)
Dr. R. Chandramohanan (2009-2010)
Dr. K. Muralidharan (2011-2012)
Dr. H. P. Maheswarappa (2013-2014)
Dr. (Mrs) Anitha Karun (2014-2016)
Dr. R. Krishna Kumar (2017-2018)
Dr. B. Augustine Jerard (2019-2020)