Secretaries

Secretaries Year
Dr. R. V. Pillai (1971-1974)
Dr. A. Rramadasan (1975-1976)
Dr. E.V.V. Bhaskara Rao (1977-1978)
Dr. P. Gopalasundaram (1979-1980)
Dr. H. Hameed Khan (1981-1982)
Dr. M. V. George (1983-1984)
Dr. S. Shivashankar (1985-1986)
Dr. S. Keshava Bhat (1987-1988)
Dr. M. R. Hegde (1989-1990)
Dr. B. C. Viraktamath (1991-1992)
Dr. P. Sundararaju (1993-1994)
Dr. K. Madhavan (1995-1996)
Dr. A.S. Sukumaran (1997-1998)
Dr. A. S. Sukumaran (1999-2000)
Dr. Sudha Sukumaran (2000-2002)
Dr. K. V. Kasturi Bai (2003-2004)
Dr. K. Muralidharan (2005-2008)
Dr. H. P. Maheswarappa (2009-2010)
Mr. S. Jayasekhar (2011-2012)
Dr. B. Augustine Jerard (2013-2014)
Dr. M. K. Rajesh (2014-2018)
Dr. S. Jayasekhar (2019-2020)