JPC Board

Editors-in-Chief Year
Dr. R. Krishnakumar 2011-continuing
Editors Year
Dr. N.M. Nayar 1973–1980
Dr. M.K. Nair 1981–1988
Dr. T. Premkumar 1989–1992
Dr. H. Hameed Khan 1993–1995
Dr. V. Rajagopal 1996–1998
Dr. George V. Thomas 1999–2006
Dr. V. Krishnakumar 2007–2010
Dr. M. K. Rajesh 2011–continuing
Dr. K. V. Sumesh 2011–continuing

JPC Board

Assistant Editors Year
Nil 1972–1978
Dr. T. Premkumar 1981–1988
Nil 1989–1990
Dr. M. Kochu Babu 1991–1992
Dr. M.R. Hegde 1993–1996
Dr. D.V.S. Reddy 1997–1998
Dr. T.B Nandakumar 1999–2004
Dr. Shamina Azeez 2005–2006
Dr. P. Subramanian 2007–2010

Editorial Board Members

Editorial Board Members Year
Drs. V.T. Markose, N.G. Pillai 1971
Drs. H.C. Govinda, M.K. Nair, C.P. Natarajan, Ambika Singh 1973–1975
Drs. H.C. Govinda, K. Krishnamurthy, M.K. Nair, C.P. Natarajan 1976
Drs. K. Krishnamurthy, C.S. Venkataram, J.V. Bhat, G.B. Pillai 1977–1978
Drs. J.V. Bhat, K. Krishnamurthy, C.S. Venkataram, G.B. Pillai 1979–1980
Drs. R.D. Iyer, G.B. Pillai, V. Rajagopal, V. Ranganathan 1981–1984
Drs. W. Krishnamurthy Rao, V.S. Sharma, A.G. Mathew, K.K.N. Nambiar 1985–1988
Drs. R.D. Iyer, P.K. Das, H. Hameed Khan, S. Ramaswamy 1989–1990
Drs. P.K. Das, E.V.V. Bhaskara Rao, H. Hameed Khan, S. Ramaswamy 1991–1992
Drs. K.V. Nagaraja, A.O.N. Panikkar, N. Muralieedharan 1993–1996
Drs. K.K.N. Nambiar, I.D. Singh, S.N. Potty 1997–1998
Drs. R.D.Iyer, Shamina Azeez, P.K.Pius, M.N.Venugopal 1999–2004
Drs. R.D.Iyer, C.V.Sairam, C. Kuruvilla Jacob, B. Radhakrishnan 2005–2006
Drs. B. Radhakrishnan, K.J. Madhusoodanan, M. Anandaraj,A. Santaram, R. Krishnakumar 2007–2010