Executive Councillors

Executive Councillors Year
Drs.M.C. Nambiar, K.Shama Bhat, G. Vijayakumar, Jacob Mathew, M.K. Muliyar 1972
Drs.K.U.K. Nampoothiri, C.A. Ninan, G.B. Pillai, K. Radha, T.S.S. Rawther 1973
Drs.K.U.K. Nampoothiri, C.A. Ninan, G.B. Pillai, K. Radha, T.S.S. Rawther 1974
Drs.K. Radha, P.K.R. Nair, K. Satyabalan, K. Shama Bhat, K.U.K. Nampoothiri 1975
Drs.M.C. Nambiar, K. Randa, K. Satyabalan. K. Shama Bhat, M. Velayutham 1976
Drs.K.K.N. Nambiar, K. Shama Bhat, K. Radha, Joseph Alappat, M. Velayutham 1977 - 1978
Drs.K.N. Murthy, Y.R. Sarma, P.N. Ravindran, Chandy Kurian, R. Vikraman Nair, K.V. George, P.K. Mathew, V.K. Bhaskaran Nair 1979 - 1980
Drs.Bengali Baboo, K.N. Murthy, C.S. Venkata Ram, K.V. George, A.G. Mathew, C.K. George, P.C.S. Nair, H. Hameed Khan, K. Sethuraj, V.S. Sharma 1981 - 1982
Drs.W. Krishnamoorthy Rao, M. Balaraman Nair, R. Chandra Mohan, A.G. Mathew, C.K. George, P.C.S. Nair, H. Hameed Khan, K. Sethuraj, V.S. Sharma 1983 - 1984
Drs.P.K. Das, K.V.A. Bavappa, S.J.K. Annamalai, P.K. Ramaiah, B.M. Bopaiah, Antony Cherian, A.I. Joseph, Joseph Alappat, S. Ramaswamy 1985 - 1986
Drs.N. Muralidharan, V. Ranganathan, P.K. Das, A. Ramadasan, R. Naidu, A.O.N. Panikkar 1987 - 1988
Drs.V. Rajagopal, S. Edison, P.T.N. Nambiar, T.S. Govindarajan, K.U.K. Nampoothiri, E.V.V. Bhaskara Rao, V. Ranganathan, A.O.N. Panikkar, C.K. George 1989 -1990
Drs.P. Rethinam, P. Swaminathan, A. Ramadasan, S.N. Potti, K.K.N. Nambiar, C.K. George, K.U.K. Nampoothiri, W. Krishnamurthy Rao 1991 - 1992
Drs.K.K.N. Nambiar, Y.R. Sarma, S. Edison, J.J. Solomon, George V. Thomas, N. Satyanarayana, W. Krishnamurthy Rao, S.N. Potty, C.K. Geore 1993 - 1994
Drs.R. Naidu, K.V. Peter, C.K. George, V.T. Markose, B. Chandra Mouli, C. Kuruvilla Jacob, Mariamma Daniell, Jacob Mathew, P.M. Kumaran 1995 - 1996
Drs.Rohini Iyer, M.G. Bopaiah, K. Madhavan, S. Edison, A. K. Krishnakumar, E.V.V. Bhaskara Rao, N. Muralidharan, R. Naidu 1997- 1998
Drs.R. Premkumar, Sudha Sukumaran, K. R. M. Swamy, V.T. Markose., K.V. Ramana, K. Sivaraman, Kavitha K Mydin, R.S.N. Pillai 1999- 2000
Drs.A. S. Sukumaran, P.M. Kumaran, R. Premkumar, Annamma Varghese, N. Saraswathy, D.G. Dhandar, K.J. Madhusoodanan, Y.R. Sarma 2001 - 2002
Drs.R. D.Iyer, Y. R. Sarma, S. Edison, K.J.Madhusoodanan, R. Raj Kumar, Remany Gopalakrishnan, Jayaram 2003 – 2004
Drs.R. Premkumar, H. Hameed Khan, R. Rajkumar, M. Anandaraj, K. J. Madhusoodhanan, K. V. Nagaraja, A. Santaram, Vinoth Thomas 2005-2006
Drs.R. D. Iyer, P. Subramanian, H. Hameed Khan, N. Yadukumar, T. R. Chandrasekhar, R. Premkumar, C. P. Radhakrishnan Nair, K. Muralidharan (CDB), B. Chempakam 2007-2008
Drs.K. S. Ananda, James Jacob, K. Kandiannan, P. Murugesan, B. Radhakrishnan, A. C. Mathew, M. Gangadhara Nayak, V. V. Radhakrishnan, P. K. Vinod Kumar 2009-2010
Drs.P. Muralidhran, M. K. Rajesh, Alka Gupta, D. Balasubramanian, R. Premkumar, S. Varadarasan, K. Nirmal Babu, Sudhakhar S. Bhat, Vinod Thomas 2011 - 2012
Drs.S. Jayasekhar, S. Kalavathy, B. Radhakrishnan, M. K. Rajesh, R. Rajukumar, Y. S. Rao, T. N. Raviprasad, Sudhakhar S. Bhat, A. Thulaseedharan 2013 – 2014
Dr. D. Balasubramanian, Dr. Jeena Devasia, Dr. M. D. Jessy, Dr. K. Kandiannan, Dr. P. Muralidharan, Dr. P. Murugesan, Mr. N. Palani, Dr. K. Samsudeen, Dr. Vinayaka Hegde 2014-2016
Dr. C. Bindu Roy, Dr. T. Gireesh, Dr. K. Kandiannan, Mr. N. Palani, Dr. Ravi Bhat, Dr. V. Sreekumar, Dr. K. Suresh, Dr. Chandra Gupta Anand, Dr. M. Shamsudheen 2017-2018
Dr. D. Ajay, Dr. D. Balasubramanian, Dr. Jeena Devasia,Dr. K. S. Krishnamurthy, Dr. Mercykutty Joseph, Dr. M. V. Prasad, Dr. R. Victor J. Illango, Dr. K. Samsudeen, Dr. P. Subramanian 2019-2020